Wat bij ongevallen?

Onderstaande informatie wordt u gegeven teneinde u toe te laten zoveel mogelijk uw rechten te vrijwaren . Neem ze door met de nodige aandacht

  • Vraag steeds onmiddellijk om een aangifteformulier bij uw trainer of ploegverantwoordelijke.
  • Neem dit formulier mee bij het bezoek aan de arts of naar het hospitaal. Het is van groot belang dat van bij de aanvang – het eerste bezoek aan de arts of kliniek – onmiddellijk de vaststelling en aangifte wordt gedaan.
  • Vergeet niet om het formulier, nadat het ingevuld werd door de betrokken arts (zijde ” medisch getuigschrift” ), de andere zijde te vervolledigen door het invullen van : Naam , Voornaam , (aansluitingsnummer wordt door ons aangevuld ) juist adres en geboortedatum, ook de werkgever en het adres niet vergeten. Ziekenfonds :klevertje bijvoegen AUB! De gegevens over waar en wanneer van het ongeval en hoe het is gebeurd ,zijn uiteraard ook onontbeerlijk.
  • Daarna dient dit formulier onverwijld ( let wel : is zo snelmogelijk maar zeker binnen de week ) te worden overgemaakt aan het secretariaat.
  • Vergeet vooral nooit dat in geval er kinesitherapie nodig mocht zijn, daarvoorvoorafgaandelijk akkoord van de KBVB binnen moet zijn bij ons, zoniet vervalt elk recht op terugbetaling van deze gemaakte kosten. Daarenboven dient een inactiviteit van minstens 15 dagen te worden voorgeschreven en nageleefd.

Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht op het secretariaat .

Deze informatie wordt u meegegeven opdat u optimaal gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden tot terugbetaling. Het niet nakomen van één van de voorgaande punten kan tot een ( al of niet gedeeltelijke ) weigering leiden van de aanvaarding van uw dossier bij de KBVB , waardoor bepaalde tussenkomsten niet terugbetaalbaar zouden kunnen zijn en dus ten uwen laste zullen gelegd worden

Download Document:
Aangifte ongeval  Klik Hier  in PDF